Próbna ewakuacja w szkole

Kolaż - ewakuacja.jpeg

Pani Dyrektor zarządziła przeprowadzenie próbnej ewakuacji w szkole w dniu 18 października 2022 roku zgodnie  z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719). Nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji czuwał Pan Grzegorz Polak, strażak Powiatowej Straży Pożarnej w  Oleśnie.

 

 

Przydział obowiązków i organizacja działania podczas ewakuacji w szkole

Dyrektor szkoły

 • Podejmuje decyzję o ewakuacji.
 • Nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.
 • Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją).
 • Określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia.
 • Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły.
 • Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji, w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły, wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej.
 • Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

Sekretariat szkoły

Zgodnie z decyzją Dyrektora szkoły.

 • Alarmuje niezwłocznie osoby będące w obiekcie szkoły i strefie zagrożenia.
 • Wzywa Państwową Straż Pożarną 998 – zgłasza zagrożenie pożarowe.
 • Powiadamia konserwatora, woźne i personel pomocniczy szkoły.
 • Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.

Konserwator:

 • Wyłącza główne zasilanie elektryczne obiektu i składa meldunek o wykonaniu zadania kierującemu ewakuacją.

Personel techniczny (woźne, sprzątaczki)

 • Wstrzymuje wejście na teren szkoły.
 • Otwiera pozostałe drzwi ewakuacyjne szkoły.

Nauczyciele:

 • Odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, z którymi mają lekcję w momencie wszczęcia  alarmu. Nie oddalają się od swojej grupy pod żadnym pozorem i są bezwzględni  w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny.
 • Przez chwilę – oczekują przy uchylonych drzwiach klasowych  na przekazywaną sygnałem alarmowym informację  o rodzaju i miejscu zagrożenia.
 • Nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie (teczki, zeszyty).
 • Dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadzają ich parami na miejsce ewakuacji zabierając tylko dziennik lekcyjny.
 • W wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów, po czym niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły – o wszelkich różnicach powiadamiają kierującego ewakuacją.
 • Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają pozostałe dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych i pomagają  w akcji ewakuacyjnej.

Uczniowie

Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:

 • ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,
 • na polecenie nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego,
 • niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.,
 • po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się w uporządkowanym szyku w miejscu ewakuacji.

Podstawowe zasady ewakuacji osób i mienia

            Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia. Osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku. Wszyscy uczestniczący w ewakuacji, a w szczególności organizujący działania ewakuacyjne powinni pamiętać że:

- w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie – ewakuację rozpoczyna się od tych pomieszczeń (lub stref), w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z tych pomieszczeń (lub stref), z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte przez pożar, zadymienie lub inne zagrożenie,

- zabronione jest wykorzystywanie dźwigów (wind) do celów ewakuacji – ewakuację z wyższych kondygnacji należy prowadzić klatkami schodowymi,

- należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń i stref objętych pożarem,

- należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w budynku, wzywając do zachowania spokoju, informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać opiekę nad potrzebującymi pomocy,

- kolejność wyprowadzania osób uzależniona jest od miejsca wybuchu pożaru, usytuowania pomieszczeń w stosunku do klatek schodowych,

- w przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grupy dzieci, należy niezwłocznie dostępnymi środkami, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy powiadomić kierującego akcją ratowniczą,

- gdyby okazało się, że droga ewakuacyjna, zwłaszcza z piętra, znajdująca się w strefie zagrożenia została zablokowana należy zebrać uczniów/słuchaczy w pomieszczeniu najdalej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować z zewnątrz budynku przy pomocy sprzętu przybyłych jednostek PSP. O fakcie blokady i odcięciu osób należy wszystkimi środkami powiadomić kierującego akcją. Osoby odcięte od wyjścia na parterze należy ewakuować oknami,

- wchodząc do pomieszczeń lub stref silnie zadymionych, przyjmować pozycję pochyloną (jak najbliżej podłogi) oraz zabezpieczać drogi oddechowe prostymi środkami (np. zmoczonym w wodzie materiałem),

- podczas przechodzenia przez silnie zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu,

- nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi do pomieszczeń, które mogą być objęte pożarem, ponieważ nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia – otwierając drzwi do takich pomieszczeń należy chować się za ich ościeżnicę,

- nie można dopuszczać do blokowania w pozycji otwartej drzwi wyposażonych w samozamykacze,

- w miarę możliwości wraz z ewakuacją należy prowadzić akcję gaśniczą,

- kierunki ewakuacji powinny określać znaki bezpieczeństwa rozmieszczone na drogach komunikacyjnych,

- po zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia – przy niezgodności stanu osobowego i podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń w budynku.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe