Działania na rzecz Szkoły


                           Działania na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej
                                  im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
                                                     w latach 1996 – 2018


„Nigdy nie rezygnujcie z celu tylko dlatego,
że osiągnięcie go wymaga czasu.”

Od 1996 roku szkoły podstawowe Gminy Rudniki zostały przejęte przez samorząd terytorialny zgodnie z ustawą oświatową.  Od tego czasu rząd określał podstawy programowe i akceptował programy szkolne, ustalał standardy pedagogiczne oraz przekazywał samorządom środki niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkół, ale nie przedszkoli. Kuratoria miały zapewnić przestrzeganie standardów pedagogicznych w szkołach zarządzanych przez dyrektorów. Natomiast samorządy dzieliły środki subwencyjne między szkoły, finansowały inwestycje i ustalały dodatki motywacyjne nauczycieli.
    Od 1996 roku do 2018 roku w wyniku współpracy pomiędzy: władzami gminy wraz z pracownikami, radnymi wszystkich kadencji oraz dyrektorami szkoły w naszej placówce poczyniono następujące inwestycje oraz działania:
1. Rozbudowa i modernizacja  budynku szkoły w latach 2000- 2002 (koszt: 1 319 340.09 zł, w tym 355 000 zł z budżetu województwa opolskiego i dofinansowanie do ogrzewania olejowego z wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska);
2. Budowa szatni LZS Bugaj przy boisku sportowym w 2008 roku (koszt: 264 273,11 zł, w tym 87.200 zł ze  środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu dzięki wsparciu ze strony Marszałka Województwa Opolskiego);
3. Budowa placu zabaw w 2011 roku (koszt: 125 802,82 zł);
4. Przebudowa dachu budynku szkoły w 2013 roku (koszt: 44 500,00 zł);
5. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w 2015 roku (koszt:3 863,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Finansów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
6. Książki naszych marzeń w 2016 roku (koszt:1.625,00 zł, w tym dotacja celowa od wojewody opolskiego w kwocie 1 300,00 i środki własne 325 zł);
7. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku (koszt: 5 616,98 zł dotacja celowa od wojewody opolskiego);
8. „Aktywna tablica” w 2017 roku (koszt: 17 000, 00 zł dotacja celowa od wojewody opolskiego 14 000 zł i wkład własny 3 500 zł);
9. Czas na lepsze zapamiętywanie (koszt: 5 285 zł projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji Działania 9.1. Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1. Wsparcie Kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020);
10. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2017 – 2018 (koszt: dotacja celowa od wojewody opolskiego 4 000 zł i wkład własny 1 000 zł);
11. Budowa boiska wielofunkcyjnego w 2018 roku (koszt: 155 000 zł czego 50% stanowi pozyskane dofinansowanie od Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub 2017.
12. Koncepcja budowy sali gimnastycznej, w tym dokumentacja projektowa w 2018 roku (koszt: koncepcji 44 341,50 zł, w tym dokumentacja projektowa 19 003,50 zł).

W tym miejscu pragniemy złożyć podziękowania:
Panu Andrzejowi Pyziakowi, Wójtowi Gminy Rudniki oraz Pracownikom Urzędu Gminy Rudniki, radnym byłym oraz obecnym naszych miejscowości: Panu Edwardowi Gładyszowi,
Pani Beacie Droś, Panu Henrykowi Michnikowi, Panu Czesławowi Kubackiemu,
Panu Jarosławowi Pinkoszowi, Panu Ryszardowi Zuzlowi, Panu Sławomirowi Leszczyna,
Panu Kazimierzowi Trawińskiemu, Panu Łukaszowi Mroczkowi, Panu Henrykowi Pakuła, 
Panu Damianowi Sowa,
naszym dyrektorom szkoły: Pani Alinie Olewińskiej oraz Pani Barbarze Kubik
za ogromne zaangażowanie na rzecz naszej szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe